Datastory democratizes data storytelling via new collaborative formats.Read more

Datastory Logo
Interactive toolsBlog

Så ojämlik är den svenska skolan

Grafiken visar hur betygen i årskurs 9 korrelerar med socioekonomisk bakgrund. Uppdateras med ny data från Skolverket varje år.

Loading...

Om applikationen

Datastory har använt öppna data från Skolverket för att visa hur resultaten årskurs 9 ser ut i alla Sveriges grundskolor. För att belysa socioekonomisk bakgrund, använder vi oss av ett socioekonomiskt index som Statistiska Centralbyrån, SCB, har tagit fram. Detta index baseras på en modell som beskriver elevers förutsättningar utifrån socioekonomiska faktorer. Dessa faktorer påverkar sannolikheten att en elev på en skola blir behörig till ett nationellt program i gymnasieskolan. Modellen använder följande variabler:

  • vårdnadshavarnas utbildningsnivå
  • året när eleven invandrade till Sverige
  • vårdnadshavarnas inkomst
  • elevens kön
  • ekonomiskt bistånd till vårdnadshavare
  • om eleven är folkbokförd på samma adress som båda vårdnadshavare
  • antal syskon som är folkbokförda i hemmet
  • socioekonomisk status på bostadsområdet där eleven är folkbokförd

I tabellen nedan kan du själv sortera skolor efter olika indikatorer. .

💡
Osäkerhetsfaktorer vid ranking av skolor inkluderar bl.a. "betygsinflationen" som kan vara högre på vissa skolor än andra samt att skolor för barn med särskilda behov kan ha andra förutsättningar.
Loading...

Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest from Datastory’s Global Edition.


We use cookies to give you a better experience of our website. By browsing the Datastory website, you agree to our use of cookies.