Datastory Logo
Interactive toolsBlog

Ett lyckligt äktenskap?

Dra och släpp för att skapa din egen regering och se var partiernas väljare står i olika sakfrågor. Partiernas storlek bygger på en sammanvägning av opinionen.

175 mandat

regering


106 mandat

Socialdemokraterna
106

övriga


243 mandat

Vänsterpartiet
36
Centerpartiet
32
Kristdemokraterna
18
Sverigedemokraterna
74
Moderaterna
83

Nu kan du se var dina regeringspartiers väljare står

Höja pensionsåldern

(Källa: SOM-institutet, 2018)

Minska den offentliga sektorn

(Källa: SOM-institutet, 2018)

Införa könskvotering till offentliga styrelser och nämnder

(Källa: SOM-institutet, 2018)

Återinföra den allmänna värnplikten

(Källa: SOM-institutet, 2016)

Ge ideella organisationer större roll

(Källa: SOM-institutet, 2018)

Data och metod

Hur går undersökningarna till?

Applikationen bygger på data från Valundersökningarna och SOM-institutet. Valundersökningarna genomförs som besöksintervjuer i samband med varje riksdagsval sedan 1956. De bygger på ett slumpmässigt urval av röstberättigade väljare i åldrarna 18-80 år. SOM-undersökningarna — årligen återkommande enkätundersökningar till befolkningen i Sverige i åldrarna 16-85 år — genomförs av SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Resultaten bygger på svar från partiernas väljare/sympatisörer. Partiernas väljare/sympatisörer har fått placera sig på skalor (åsiktsdimensioner) och sedan har ett genomsnitt räknats fram.

När SOM-institutets data används så kodas:
0 = mycket dåligt förslag
25 = ganska dåligt förslag
50 = varken bra eller dåligt
förslag 75 = ganska bra förslag
100 = mycket bra förslag

I Valforskningsprogrammets data har frågan ställts i 11 steg från 0 – 10 (mycket dåligt förslag - mycket bra förslag). Här i applikationen har variabeln multipliceras med 10 så att skalan går mellan 0-100 (mycket dåligt förslag - mycket bra förslag). För att göra metoderna jämförbara i den här applikationen har en enklare medeltalsberäkning valts för att visa åsiktsskillnader mellan olika grupper av partisympatisörer. På SOM-institutets hemsida finns fullständiga formulär och kodböcker att ladda ned.

Hur räknar vi ut mandaten?

Mandatberäkningarna genomförs med samma metod som används för att fördela riksdagsmandat mellan partierna efter varje val. (Den jämkade uddatalsmetoden med en första divisor på 1,2.) Vi använder den senaste sammanvägningen av opinionsmätningar för att beräkna hur många mandat de olika partierna får. Sammanvägningen uppdateras när det kommer en ny opinionsmätning.

Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest from Datastory’s Global Edition.