Datastory Logo
Interaktiva verktygBlog
Uppdateras dagligen
Öppen förvaltning | Government 2.0

Sök i regeringens diarium

Filtrera per departement och begär ut handlingar.

Om projektet


138983 av 138983 ärenden

RK HR - FA RK HR

Lina Shaughnessy

Begäran om entledigande

126 november 2021

Enheten för kulturarv och livsmiljö - Ku KL

Statskontoret

Redovisning av regeringsuppdrag att analysera organisationsstrukturen för ett urval av museimyndigheter

126 november 2021

Enheten för medier och demokrati - Ku MD

Khawla Nakua

Angående Valmyndigheten

226 november 2021

Enheten för civila samhället och nationella minoriteter - Ku CSM

Antidoping Sverige

Angående önskan om utökat uppdrag inom området doping

126 november 2021

Brev Ku

Cecilia Vestin

Brev med förfrågan om priser inom kulturområdet

126 november 2021

Enheten för civila samhället och nationella minoriteter - Ku CSM

Kulturdepartementet

Möte i rådsarbetsgruppen för ungdomsfrågor den 2 december 2021

126 november 2021

Brev Ku

Christer Vindeby

Brev med förfrågan om uttalande av ministern

126 november 2021

Brev Ku

Kaj Karlsson

Brev om förslag till lösning på ungdomsproblem

126 november 2021

Rättssekretariatet - M R

Kommerskollegium

Information angående anmälan 2021/777/S Förordning om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel, M2021/02224

126 november 2021

Kemikalieenheten - M Ke

Naturvårdsverket

Redovisning av uppdrag i regleringsbrev 2021 - Avfall som resurs

126 november 2021

Kemikalieenheten - M Ke

Linda Hellblom

Begäran om entledigande

126 november 2021

Klimatenheten - M Kl

IATA – International Air Transport Association

Skrivelse om EU ETS Sveriges position

126 november 2021

Naturmiljöenheten - M Nm

Riksdagen

Riksdagsskrivelse (rskr. 2021/22:60) Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2021/22:MJU6 Åtgärder för att rädda fiskbestånden i Östersjön

126 november 2021

RK HR - FA RK HR

Miljödepartementet

Möteslogistiker S50

126 november 2021

Brev M

Tuva, Leopold, Siri och Valdemar

Brev om klimatet

126 november 2021

Sekretariatet för EU och internationella frågor - I EUI

Rådssekretariatet Bryssel

TTE Energi 2 december 2021

826 november 2021

Transportmarknadsenhete n - I TM

Loviseberg presseri AB

Skrivelse om uppdrag till Transportstyrelsen

126 november 2021

Enheten för transportinfrastruktur och planering - I TP

Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö (CINEA)

Projekt inom Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) Norrbotniabanan Ytterbyn-Bureå, 2020- SE-TM-0026-S

126 november 2021

Enheten för transportinfrastruktur och planering - I TP

Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö (CINEA)

Projekt inom Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF), Dubbelspår Sundsvall- Dingersjö, 2020-SE-TM- 0022-S

126 november 2021

Transportmarknadsenhete n - I TM

OTIF

Förfrågan om uppgift över det svenska linjenätets längd

126 november 2021
/1

Nyhetsbrev

Få reda på när vi släpper nästa projekt. Prenumerera på vårt nyhetsbrev och följ Datastory i sociala medier.