Datastory Logo
Interactive toolsBlog
Updated daily
Open government

Search the Swedish government registers

Filter by department and document type.

About the project


138983 of 138983 matters

RK HR - FA RK HR

Lina Shaughnessy

Begäran om entledigande

1November 26, 2021

Enheten för kulturarv och livsmiljö - Ku KL

Statskontoret

Redovisning av regeringsuppdrag att analysera organisationsstrukturen för ett urval av museimyndigheter

1November 26, 2021

Enheten för medier och demokrati - Ku MD

Khawla Nakua

Angående Valmyndigheten

2November 26, 2021

Enheten för civila samhället och nationella minoriteter - Ku CSM

Antidoping Sverige

Angående önskan om utökat uppdrag inom området doping

1November 26, 2021

Brev Ku

Cecilia Vestin

Brev med förfrågan om priser inom kulturområdet

1November 26, 2021

Enheten för civila samhället och nationella minoriteter - Ku CSM

Kulturdepartementet

Möte i rådsarbetsgruppen för ungdomsfrågor den 2 december 2021

1November 26, 2021

Brev Ku

Christer Vindeby

Brev med förfrågan om uttalande av ministern

1November 26, 2021

Brev Ku

Kaj Karlsson

Brev om förslag till lösning på ungdomsproblem

1November 26, 2021

Rättssekretariatet - M R

Kommerskollegium

Information angående anmälan 2021/777/S Förordning om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel, M2021/02224

1November 26, 2021

Kemikalieenheten - M Ke

Naturvårdsverket

Redovisning av uppdrag i regleringsbrev 2021 - Avfall som resurs

1November 26, 2021

Kemikalieenheten - M Ke

Linda Hellblom

Begäran om entledigande

1November 26, 2021

Klimatenheten - M Kl

IATA – International Air Transport Association

Skrivelse om EU ETS Sveriges position

1November 26, 2021

Naturmiljöenheten - M Nm

Riksdagen

Riksdagsskrivelse (rskr. 2021/22:60) Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2021/22:MJU6 Åtgärder för att rädda fiskbestånden i Östersjön

1November 26, 2021

RK HR - FA RK HR

Miljödepartementet

Möteslogistiker S50

1November 26, 2021

Brev M

Tuva, Leopold, Siri och Valdemar

Brev om klimatet

1November 26, 2021

Sekretariatet för EU och internationella frågor - I EUI

Rådssekretariatet Bryssel

TTE Energi 2 december 2021

8November 26, 2021

Transportmarknadsenhete n - I TM

Loviseberg presseri AB

Skrivelse om uppdrag till Transportstyrelsen

1November 26, 2021

Enheten för transportinfrastruktur och planering - I TP

Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö (CINEA)

Projekt inom Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) Norrbotniabanan Ytterbyn-Bureå, 2020- SE-TM-0026-S

1November 26, 2021

Enheten för transportinfrastruktur och planering - I TP

Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö (CINEA)

Projekt inom Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF), Dubbelspår Sundsvall- Dingersjö, 2020-SE-TM- 0022-S

1November 26, 2021

Transportmarknadsenhete n - I TM

OTIF

Förfrågan om uppgift över det svenska linjenätets längd

1November 26, 2021
/1

Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest from Datastory’s Global Edition.