Datastory democratizes data storytelling via new collaborative formats.Read more

Datastory Logo
Interactive toolsBlog
Updated daily
Open government

Search the Swedish government registers

Filter by department and document type.

About the project


168224 of 168224 matters

Enheten för samhällsplanering - Fi SBA SPN

Finansdepartementet

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Lantmäteriet

1May 25, 2022

Enheten för samhällsplanering - Fi SBA SPN

Finansdepartementet

Uppdrag till Boverket om fortsatt koordinering av Sveriges deltagande i ett nytt europeiskt Bauhaus

1May 25, 2022

Enheten för samhällsplanering - Fi SBA SPN

Finansdepartementet

Uppdrag till Boverket om totalförsvarets intressen vid prövning enligt plan- och bygglagen

1May 25, 2022

Enheten för statlig förvaltning - Fi OFA SFÖ

Finansdepartementet

Lön till länsrådet vid Länsstyrelsen i Västerbottens län

1May 25, 2022

Enheten för EU- samordning och internationell ekonomisk politik - FI IEA IE6

Finansministeriet Oslo (Norge)

Finansministermöte i Nordiska ministerrådet den 27 juni 2022

1May 25, 2022

Enheten för statlig förvaltning - Fi OFA SFÖ

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Begäran om att regeringen utser en vice ordförande i Allmänna reklamationsnämnden

1May 25, 2022

Enheten för statlig arbetsgivarpolitik - Fi OFA ESA

Riksdagen

Riksdagsfråga 2021/22:1637 Kartläggning av parallellsamhällen

1May 25, 2022

Enheten för statlig arbetsgivarpolitik - Fi OFA ESA

Riksdagen

Interpellation 2021/22:521 Genomförandet av en nationell folkräkning

1May 25, 2022

Enheten för bostäder och byggande - Fi SBA BB

Finansdepartementet

Kommittédirektiv Förstärkt byggkontroll för att förhindra allvarliga personskador

1May 25, 2022

Enheten för migrationsrätt - Ju L7

Justitiedepartementet

Regeringens proposition Åtgärder för en jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande

1May 25, 2022

Enheten för integration och arbetet mot segregation - Ju IAS

Justitiedepartementet

Kommittédirektiv Förbättrad arbetsmarknadsetableri ng för utrikes födda kvinnor

1May 25, 2022

Politisk stab Ju

Riksdagen

Riksdagsfråga 2021/22:1626 Undantagslagstiftning och utegångsförbud

1May 25, 2022

Politisk stab Ju

Riksdagen

Riksdagsfråga 2021/22:1627 Tillägg i skjutkungörelsen

1May 25, 2022

Politisk stab Ju

Riksdagen

Riksdagsfråga 2021/22:1628 Utvärdering av straffbestämmelserna om blåljussabotage

1May 25, 2022

Politisk stab Ju

Riksdagen

Riksdagsfråga 2021/22:1629 Strikt skadeståndsansvar för kriminella ungdomars föräldrar

1May 25, 2022

Politisk stab Ju

Riksdagen

Riksdagsfråga 2021/22:1630 Förvaringsdom för samhällsfarliga kriminella

1May 25, 2022

Politisk stab Ju

Riksdagen

Interpellation 2021/22:515 Återvandring av andra grupper än ukrainare

1May 25, 2022

Migrationsenheten - Ju MIG

Justitiedepartementet

Årligt stöd till FN:s internationella migrationsorganisation (IOM) år 2022

1May 25, 2022

Politisk stab Ju

Riksdagen

Riksdagsfråga 2021/22:1632 Genomförande av ändringarna i EU:s vapendirektiv och en översyn av vapenlagstiftningen

1May 25, 2022

Politisk stab Ju

Riksdagen

Riksdagsfråga 2021/22:1634 Polistaktiska utgångspunkter

1May 25, 2022
/1

Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest from Datastory’s Global Edition.