Datastory democratizes data storytelling via new collaborative formats.Read more

Datastory Logo
Interactive toolsBlog
Updated daily
Open government

Search the Swedish government registers

Filter by department and document type.

About the project


179687 of 179687 matters

Kansliet för samordning av EU-frågor - SB EUKANSLI

Europeiska unionens råd

Möte i rådsarbetsgruppen för allmänna frågor (GAG) den 6 september 2022

3September 9, 2022

EU CHEF - SB EUCHEF

Statsrådsberedningen

Kort från statsministerns samtal med Spaniens och Polens premiärministrar

1September 9, 2022

EU CHEF - SB EUCHEF

Statsrådsberedningen

Statsministerns samtal med Ursula von der Leyen 7 september 2022

1September 9, 2022

Expeditionschefen Ju

Justitiedepartementet

Tidsbegränsad anställning som kanslisekreterare i Regeringskansliet

1September 9, 2022

Expeditionschefen Ju

Justitiedepartementet

Arbetsuppgifter och lön som tillförordnad enhetschef

1September 9, 2022

Enheten för lagstiftning om allmän ordning och säkerhet och samhällets krisberedskap - Ju L4

Justitiedepartementet

Avrop från ramavtal - Konferens Högberga gård

1September 9, 2022

Enheten för ledningsstöd JU LS

Mattias Wahlstedt

Begäran om entledigande

2September 9, 2022

Polisenheten - Ju PO

Kommerskollegium

Begäran om fastställelse av svar i anmälningsärende 2022/375/S Polismyndighetens föreskrifter om fordonsmonterad radarhastighetsmätare

1September 9, 2022

Migrationsenheten - Ju MIG

Riksdagen

Socialförsäkringsutskott ets (SfU8) tillkännagivande till regeringen att ska skärpa arbetet med identitetsfrågor (Betänkande 2021/22:SfU8)

1September 9, 2022

Migrationsenheten - Ju MIG

Riksdagen

Socialförsäkringsutskott ets (SfU8) tillkännagivande till regeringen att ska säkerställa den rättsliga kvaliteten i anknytningsärenden (Betänkande 2021/22:SfU8)

1September 9, 2022

Politisk stab Ju

Riksdagen

Riksdagsfråga 2021/22:1912 Önskemål från polisen till regeringen

1September 9, 2022

Enheten för samordning av samhällets krisberedskap - Ju SSK

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Anvisande medel UA

1September 9, 2022

Enheten för migrationsrätt - Ju L7

Justitiedepartementet

Förordnande i utredningen om åtgärder för att stärka återvändandeverksamh eten (Ju 2022:12)

1September 9, 2022

Migrationsenheten - Ju MIG

Polismyndigheten

En effektiviserad återvändandeverksamh et redovisning av regeringsuppdraget att lämna mål för ärendekategorier av avvisnings- och utvisningsbeslut

1September 9, 2022

Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt - Ju L1

Justitiedepartementet

Förfrågan om experter till utredningen Ett säkrare och mer tillgängligt fastighetsregister

1September 9, 2022

Straffrättsenheten - Ju L5

Natali-Michelle Lavienriches

Återkoppling inför valet avseende antisemitism

2September 9, 2022

Migrationsenheten - Ju MIG

Anges ej med stöd av 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Överklagande i ärende om svenskt medborgarskap

1September 9, 2022

Migrationsenheten - Ju MIG

Anges ej med stöd av 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Överklagande i ärende om svenskt medborgarskap

1September 9, 2022

Migrationsenheten - Ju MIG

Riksdagen

Socialförsäkringsutskott ets (SfU8) tillkännagivande till regeringen att ska lägga fram författningsförslag som syftar till enklare informationshämtning och informationsutbyte mellan myndigheter (Betänkande 2021/22:SfU8)

1September 9, 2022

Energienheten - I E

AFRY

AFRYs energirapport Hur energisektorns innovationskraft kan accelerera den hållbara omställningen

1September 9, 2022
/1

Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest from Datastory’s Global Edition.